×
ค้นหา

บทเรียนที่ 4 พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะทำสิ่งใดในชีวิตของเราบ้าง?

เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน “พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสกับลูกทางพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระองค์ ขอตรัสแก่จิตใจของลูก เพื่อจะได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงต้องการบอกอะไรแก่ลูก อาเมน”

ศึกษาพระคัมภีร์บทที่ 4 พระเจ้าทรงสร้างพระลักษณะของพระองค์ในชีวิตของเราอย่างไร

2 โครินธ์ 5
17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

กาลาเทีย 5
16แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง 17เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำ

คำถาม- ก่อนที่คุณจะมาเป็นคริสเตียน คุณทำในสิ่งที่คุณต้องการจะทำ แต่ตอนนี้ตามพระวจนะที่ได้อ่านไปข้างต้น คุณจะพบกับความขัดแย้งแบบใดในตัวคุณเอง?

คำถาม- ตามข้อที่ 16 เราควรจะทำอย่างไร?

คำถาม- ตามข้อที่ 16 ถ้าเราทำ ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร?

กาลาเทีย 5
19การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก ์20การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การไฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน 21การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

คำถาม- พระเจ้าทรงอยากให้การใช้ชีวิตแบบนี้ กลายมาเป็นลักษณะนิสัยของเราหรือไม่ ในเมื่อตอนนี้เรามีพระคริสต์สถิตอยู่ในชีวิตของเราแล้ว?

โรม 12
2อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม

คำถาม- พระเจ้าทรงต้องการจะกระทำอะไรในชีวิตของคุณ?

2 โครินธ์ 3
17องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น 18แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นซึ่งเป็นพระวิญญาณ

คำถาม- อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเรายินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา?

กาลาเทีย 5
22ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ 23ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย 25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

คำถาม- แทนที่เราจะมีชีวิตที่แสดงลักษณะของความบาปออกมา พระเจ้าทรงต้องการที่จะทำให้ชีวิตเราเกิดผลอะไร?

ลูกา 6 – พระเยซูตรัสว่า:
47ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเรา และกระทำตามคำนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าเขาเปรียบเหมือนผู้ใด 48เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึก เขาขุดลึกลงไป และตั้งรากบนศิลา และเมื่อน้ำมาท่วมกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่ง แต่ทำให้หวั่นไหวไม่ได้ เพราะได้สร้างไว้มั่นคง

คำถาม- สามสิ่งที่พระเยซูทรงต้องการให้เราทำคืออะไรบ้าง?

คำถาม- และสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไร?

ยอห์น15
4จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น 5เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

คำถาม- พระเยซูทรงใช้ตัวอย่างขององุ่นที่เติบโตอยู่บนแขนง ซึ่งยึดติดอยู่กับเถาองุ่น เมื่อเราแสวงหาที่จะเชื่อฟังพระเยซู ตามข้อที่ 5 ใครคือผู้ที่จะทำให้เกิดผล (คุณลักษณะของพระองค์) ในชีวิตของเรา?

2 โครินธ์ 3
18...และตัวเราก็เปลี่ยนไปเหมือนพระฉาย...

ยอห์น15
5...เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

2 โครินธ์ 4
7...เพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

คำถาม- ตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ พระเจ้าทรงต้องการให้เราพึ่งพาผู้ใดเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา? การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองหรือไม่?

สรุป: ให้สรุปว่าจากข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่ได้ศึกษามาข้างต้นบอกกับเราว่า พระเจ้าทรงต้องการสร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างและวิธีการที่พระองค์จะทรงทำนั้นคืออะไร?

คุณสามารถพิมพ์บทเรียนที่ 4 ได้แล้ว
เมื่อคุณออกจากหน้านี้ไปแล้ว คำตอบของคุณจะไม่ได้รับการบันทึกไว้
สำหรับบทเรียนที่ 5 คลิก ที่นี่