×
ค้นหา

บทเรียนที่ 5 การอธิษฐานหมายถึงอะไร

เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน “พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสกับลูกทางพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระองค์ ขอตรัสแก่จิตใจของลูก เพื่อจะได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงต้องการบอกอะไรแก่ลูก อาเมน”

บทเรียนที่ 5 การอธิษฐานหมายถึงอะไร?

นาฮูม1
7พระเจ้าประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก พระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์

คำถาม- พระธรรมตอนนี้บอกคุณเกี่ยวกับพระเจ้าสามอย่าง มีอะไรบ้าง?

คำถาม- ตามพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าทรงอยากให้คุณทำอะไร?

1เปโตร 5
7จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

ฟิลิปปี 4
4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด 5จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว 6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ

คำถาม- พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำอะไรกับความกระวนกระวายของเรา?

1 เธสะโลนิกา 5
16จงชื่นบานอยู่เสมอ 17จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ 18จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย

คำถาม- คุณคิดว่า พระบัญชาทั้งสามข้อนี้ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

1ยอห์น5
14และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา 15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่า เราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์

คำถาม- พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานแบบใด?

โรม8
26ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่า เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ 27และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า

คำถาม- พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราอย่างไรในการอธิษฐาน?

ฮีบรู4
14เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ เข้าไปถึงพระเจ้าแล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเรา 16ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้า เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ

1ทิโมธี2
5ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์

ยอห์น 14 พระเยซูตรัสว่า:
13สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร 16สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น

คำถาม- เมื่อคุณได้รับการตอบคำอธิษฐาน สิ่งนี้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างไร?

สดุดี66
18ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับ...

สดุดี 145
18พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง

คำถาม- พระธรรมตอนเหล่านี้บอกเราอย่างไร ในเรื่องความจริงใจและความซื่อตรงของเราที่พระเจ้าต้องการ เมื่อเรามาร้องทูลต่อพระองค์ ?

สดุดี 62
5จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 6พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว 7ความช่วยกู้และเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระองค์ ศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิ์และที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 8ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา

คำถาม- จากพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าทรงต้องการให้เราเชื่อเกี่ยวกับพระองค์อย่างไร ... พระเจ้าทรงต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์อย่างไร เมื่อเราอธิษฐาน?

คุณสามารถพิมพ์บทเรียนที่ 5 ได้แล้ว
เมื่อคุณออกจากหน้านี้ไปแล้ว คำตอบของคุณจะไม่ได้รับการบันทึกไว้

ขอแสดงความยินดีด้วย! คุณได้เริ่มต้นกับพระเจ้าแล้ว ขอให้ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อในพระเยซู การเดินด้วยความเชื่อจะช่วยให้คุณได้รับความพึงพอใจไปตลอดชีวิต เราหนุนใจให้คุณอ่านบทความอื่นๆที่คุณยังไม่ได้อ่านในเว็บนี้ต่อไป