×
ค้นหา

บทเรียนที่ 3 พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำอย่างไร เมื่อเราได้ทำบาป?

เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน “พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสกับลูกทางพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระองค์ ขอตรัสแก่จิตใจของลูก เพื่อจะได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงต้องการบอกอะไรแก่ลูก อาเมน”

ศึกษาพระคัมภีร์บทที่ 3 ความบาปและผลของมัน

โรม 3
23เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า 24แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว 25พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญา โดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น

คำถาม- ตามข้อ 23 ใครได้ทำบาป?

คำถาม- แต่ข้อที่ 24 พระเจ้าประกาศว่าเราชอบธรรม เพราะเหตุใด?

คำถาม- มนุษย์ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างไร?

เอเฟซัส 1
7ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์

คำถาม- เราได้รับการยกโทษบาปเพราะว่าเราหยุดทำบาปใช่หรือไม่?

1ยอห์น4
10ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์ มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา

คำถาม- เราได้รับการยกโทษบาปเพราะเหตุใด?

โรม 5
1เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

คำถาม- เรามีสันติสุขในพระเจ้า เพราะเหตุใด?

แต่เราก็ยังทำบาป และพระเจ้าทรงทราบสิ่งนี้ด้วย

1ยอห์น1
8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย 9ถ้าเรารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น 10ถ้าเรากล่าวว่า เราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับ เราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในเราทั้งหลาย

คำถาม- พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำอย่างไร เมื่อเราได้ทำบาป?

คำถาม- สองสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำ เมื่อเราสารภาพบาปของเราต่อพระองค์คืออะไร?

คำถาม- พระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไร ถ้าเราปฏิเสธหรือทำเล่นๆกับบาปของเรา?

ฮีบรู 4
16ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้า เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ

สรุป: ให้สรุปว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทำอย่างไร เมื่อเราได้ทำบาป

คุณสามารถพิมพ์บทเรียนที่ 3 ได้แล้ว
เมื่อคุณออกจากหน้านี้ไปแล้ว คำตอบของคุณจะไม่ได้รับการบันทึกไว้
สำหรับบทเรียนที่ 4 “พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะทำสิ่งใดในชีวิตของเราบ้าง?” คลิก ที่นี่