×
ค้นหา

บทเรียนที่ 2 พระเจ้าจะทรงละทิ้งเราหรือวางมือจากเรากลางคันหรือไม่?

เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน “พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสกับลูกทางพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระองค์ ขอตรัสแก่จิตใจของลูก เพื่อจะได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงต้องการบอกอะไรแก่ลูก อาเมน”

ศึกษาพระคัมภีร์ 2 ความสัมพันธ์นี้จะมั่นคงยั่งยืนไหม?

ยอห์น 1
12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า 13ซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มิได้เกิดจากเลือดเนื้อ หรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า”

คำถาม- ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด?

2 โครินธ์ 5
17เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

คำถาม- ตามข้อที่ 17 เมื่อคนใดต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาแล้ว ชีวิตของเขาตอนนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไร?

เอเฟซัส 1
13ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา”

2 โครินธ์ 1
22และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย

คำถาม- เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต พระเจ้าประทานอะไรให้แก่เรา? (พระคัมภีร์สอนเอาไว้อย่างชัดเจนว่า พระเจ้าทรงมีพระองค์เดียวแต่ทรงเป็นสามบุคคล คือพระบิดา พระบุตร (พระเยซู) และพระวิญญาณบริสุทธิ์)

ฮีบรู 13
5พระเจ้าตรัสว่า “... เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย

อ่านพระธรรมข้อนี้อีกครั้ง แล้วใส่ชื่อของตัวคุณเอง แทนคำว่า “ท่าน”

คำถาม- เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ผิดสัญญาหรือละทิ้งคุณไปเลย สิ่งนี้มีความหมายต่อคุณอย่างไร?

ยอห์น 10
27แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา 28เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือข 29พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เรา เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้ 30เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

คำถาม- ใครเป็นผู้ที่รักษาเราไว้ให้มั่นคงในพระหัตถ์ของพระองค์?

คำถาม- ในข้อ 28 พระเยซูตรัสว่า พระองค์ได้ประทานอะไรให้แก่เรา?

ยอห์น 5 พระเยซูตรัสว่า
24เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว

1 ยอห์น 5
11และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ 12ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต 13ข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่า ท่านมีชีวิตนิรันดร์

คำถาม- ตามพระคำข้อที่ 11 เราได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างไร?

คำถาม- ตามข้อ 12 และ 13 ใครมีชีวิตนิรันดร์

คำถาม- เป็นไปได้ไหม ที่คนหนึ่งได้ต้อนรับพระเยซู และได้เชื่อวางใจในพระบุตรของพระเจ้าเป็นส่วนตัวแล้ว เขาจะไม่มีชีวิตนิรันดร์?

สำหรับคนใดที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเขา รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว จะช่วยอธิบายว่าเขาจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร

โรม 8
38เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย 39หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

สรุป: จากข้อพระคัมภีร์ต่างๆข้างต้น ให้คุณสรุปว่า คุณรู้ได้อย่างไรว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้านั้นมั่นคงยั่งยืน

คุณสามารถพิมพ์บทเรียนที่ 2 ได้แล้ว
เมื่อคุณออกจากหน้านี้ไปแล้ว คำตอบของคุณจะไม่ได้รับการบันทึกไว้
สำหรับบทเรียนที่ 3 “พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำอย่างไร เมื่อเราได้ทำบาป?” คลิก ที่นี่