×
ค้นหา

บทเรียนที่ 1 เราเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้กับพระเจ้าได้อย่างไร?

เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน “พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสกับลูกทางพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระองค์ ขอตรัสแก่จิตใจของลูก เพื่อจะได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงต้องการบอกอะไรแก่ลูก อาเมน”

ศึกษาพระคัมภีร์ บทที่ 1 เราเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้กับพระเจ้าได้อย่างไร?

ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะบอกคุณว่า พระเจ้าตรัสอย่างไรบ้างในพระคัมภีร์ ที่กลายมาเป็นความจริงในชีวิตคุณ เมื่อคุณมีความสัมพันธ์กับพระองค์ หลังจากที่คุณอ่านข้อพระคัมภีร์แล้วตอบคำถามต่อจากนั้น จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพระวจนะ ตอนดังกล่าวพูดไว้อย่างไร?

(ตัวเลขที่ปรากฏหน้าข้อความในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่บอก “ข้อ” เป็นระบบที่กำหนดขึ้นนานแล้วในการแบ่งบทและข้อของพระคัมภีร์เพื่อให้ง่ายต่อคริสเตียน เมื่อเขาต้องการอ้างอิงถึงข้อความนั้นๆจากพระคัมภีร์)

ยอห์น1
12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

คำถาม- คนๆหนึ่งจะมาเป็นบุตรของพระเจ้าได้อย่างไร?
คุณสามารถเติมคำตอบของคุณลงในช่องว่างนี้ และเมื่อคุณทำเสร็จทั้งบทแล้ว คุณสามารถพิมพ์มันออกมาได้

คุณอาจคิดว่า เป็นตัวคุณเอง เลือกที่จะเชื่อในพระเยซู ดูคล้ายกันมากกับการเลือกซื้อรถหรือเลือกทัศนะทางการเมือง แต่ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่า พระเจ้าทรงมีส่วนในการทำให้คุณมาเป็นคริสเตียนด้วย

ยอห์น15
16ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย…

1 โครินธ์ 1
9พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์ พระองค์ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

เอเฟซัส 1
4ในพระเยซูนั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ ในสายพระเนตรของพระองค์ 5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์”

คำถาม- ในข้อที่ 5 แรงจูงใจของพระเจ้าในการที่ทรงเลือกเราคืออะไร?

เอเฟซัส 2
4แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น 5ถึงแม้ว่า เมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ

โคโลสี 1
13พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ 14ในพระบุตรนั้น เราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา”

คำถาม- เมื่อคุณอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ มีสี่อย่างที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อคุณ สิ่งเหล่านั้นคืออะไร?

โรม 5
9เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น เราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์”

คำถาม- เมื่อพระคัมภีร์บอกว่า พระเยซูทรงช่วยเราให้รอด คุณคิดว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากอะไร?

เอเฟซัส 2
8ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

คำถาม- การได้รับความรอด ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราหรือไม่?

คำถาม- มีใครไหมที่สามารถรับความรอดได้โดยการกระทำดีของตน?

สรุป จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ข้างต้น ให้สรุปว่าพระเจ้าทรงมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่คุณมาเป็นคริสเตียนอย่างไร:

คุณสามารถพิมพ์บทเรียนที่ 1 ได้แล้ว
เมื่อคุณออกจากหน้านี้ไปแล้ว คำตอบของคุณจะไม่ได้รับการบันทึกไว้
สำหรับบทเรียนที่ 2 “พระเจ้าจะทรงละทิ้งเราหรือวางมือจากเรากลางคันหรือไม่?” คลิก ที่นี่