×
ค้นหา

ความรักที่เป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้า

การถอดเสียงวิดีโอ

มนุษย์ต้องการการตอบสนองที่จะเป็นที่รัก เราอยากจะถูกรัก อยากรู้สึกรักใครสักคน

บางครั้งก็สมหวัง แต่บางครั้งก็ผิดหวัง

แต่ความรักของพระเจ้าแตกต่างจากความรักของมนุษย์

ความรักของมนุษย์มีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำ หรือสิ่งที่เราคาดหวังจะได้รับ

แต่ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ และทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข

ไม่ขึ้นอยู่กับความดีของเรา เราไม่สามารถทำสิ่งใดเพิ่มเติมได้

และความรักของพระเจ้านี้ก็สำแดงต่อเราผ่านทางพระเยซูคริสต์

ใน 1 ยอห์น 4:9-10 ได้กล่าวว่า "ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา"

และเรามั่นใจได้จากพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสว่า "เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง"

การเชื่อและไว้วางใจในความรักและพระสัญญาของพระเจ้า จะช่วยให้เราก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งชีวิตนี้ได้

"แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะโห่ร้องด้วยความยินดีเรื่องความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์"

หากคุณปรารถนาที่จะได้เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณมากยิ่งขึ้น เราขอหนุนใจให้คุณใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ต่อจากนี้ ในการศึกษาข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ ; สดุดี 103, ยอห์น 15, 1 ยอห์น 4, เราหวังว่าคุณจะได้เติบโตและมีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้ามากขึ้นนะคะ ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ