×
ค้นหา

ฉันได้รับการยกโทษบาปหรือยัง?

จะรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าแล้วจริงๆ?

เราจะแน่ใจในการอภัยโทษของพระเจ้าได้ เราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เสียก่อน

โคโลสีบทที่ 1 บอกกับเราว่า ในพระคริสต์ “สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและไม่ประจักษ์แก่ตา...สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์” “พระองค์เป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา... เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นธำรงในพระองค์ และโดยพระองค์ ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า...และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนั้นไม่ถูกกันกับพระเจ้า บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิ...”

พระเยซูทรงทราบถึงความบาปของคุณหรือไม่ เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน?

คุณคิดว่าพระองค์ทรงรู้จักคุณไหม? ทรงทราบไหมว่าคุณมีความคิดจะทำอะไร หรือยังไม่ได้ทำอะไรในชีวิต สิ่งซึ่งเป็นความผิดในสายพระเนตรของพระองค์? แน่นอนพระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงสร้างคุณขึ้นมา ทรงรู้จักคุณอย่างลึกซึ้ง พระองค์ทรงทราบอดีต ปัจจุบันและอนาคตของคุณ

พระองค์ผู้ทรงสร้างโลก ทรงรับรู้ถึงความผิดบาปของคุณเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์และถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขน ความบาปของคุณยังเป็นเหตุให้พระองค์ถูกโบยตีที่หลังของพระองค์ ความบาปของคุณยังเป็นสิ่งที่ถ่วงพระองค์ให้หนักเมื่อทรงถูกตรึงด้วยตะปูบนไม้กางเขนนั้น พระองค์ทรงรับการลงโทษที่คุณสมควรได้รับและทรงจ่ายค่าความผิดบาปนั้นแทนคุณใช่หรือไม่? คำตอบคือ ใช่

มันยุติธรรมไหม? ไม่เลย แล้วมันคือความจริงไหม? ใช่แล้ว

เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งการอภัยโทษบาป เราไม่ได้จ่ายอะไรแทนค่าความผิดบาปของเรา คุณเชื่อไหมว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนความบาปของคุณ? ถ้าเชื่ออย่างนั้นก็แสดงว่า ความบาปของคุณได้รับการจ่ายแทนแล้ว ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังจำเป็นต้องจ่ายค่าความผิดบาปของคุณเองด้วย คุณกำลังปฏิเสธการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเพื่อคุณ คุณกำลังพูดว่า การทรงทุกข์และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นมันยังไม่เพียงพอ พระองค์ไม่ได้ทำอะไรให้สำเร็จเลย ถ้าคุณกำลังคิดเช่นนี้ คุณกำลังทำตัวเองให้เป็นผู้ช่วยให้รอดแทนที่จะเป็นพระเยซู

พระเยซูไม่ได้ทรงต้องการการทนทุกข์ของคุณ พระองค์ทรงต้องการความเชื่อในพระองค์ของคุณ แทนที่คุณจะคิดว่าคุณต้องเลียนแบบการทนทุกข์บนไม้กางเขน คุณควรจะใช้ประโยชน์จากไม้กางเขนนั้นมากกว่า... คือการเชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อคุณ และขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ทรงทำเพื่อคุณนั้น

คุณอยากเป็นคนที่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้าไหม? ถ้าต้องการ คุณก็ต้องยอมรับความชอบธรรมที่พระเยซูทรงได้รับมาแล้วเพื่อคุณ

พระคัมภีร์ในโรม 3:23-26 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) พูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า:

“เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้า และโดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงนับว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยการที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขา พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาป แก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซู พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสำแดงความยุติธรรมของพระองค์ โดยความอดกลั้นพระทัย พระองค์จึงไม่ได้ลงโทษบาปที่ทำไปก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสำแดงความยุติธรรมของพระองค์ในกาลปัจจุบัน เพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้เที่ยงธรรม และให้บรรดาคนที่มีความเชื่อในพระเยซูถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมด้วย”

ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเองก็ประกาศต่อหน้าฝูงชนถึงพระเยซูว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”

เมื่อคุณได้เชื่อในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ทูลเชิญพระองค์ให้ทรงเข้ามาในชีวิตเพื่อทรงนำคุณ ทรงทำงานในชีวิตของคุณตามวิธีที่พระองค์ทรงต้องการ ณ เวลานั้นเองที่คุณได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์แล้ว สิ่งนี้รวมถึง: การอภัยโทษบาปจากพระองค์ ความสัมพันธ์กับพระองค์ที่จะยั่งยืนตลอดนิรันดร์ ความชอบธรรมของพระองค์ที่ให้แก่คุณ เพราะว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของคุณและคุณเชื่อในพระองค์ คุณจึงได้รับการอภัยโทษบาปจากพระองค์

โรม 1:5 “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือถูกยกเลิกไปเมื่อคุณทำบาป พระเยซูทรงทราบถึงความผิดบาปทั้งหมดของคุณ เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น

เอเฟซัส 1:7 “ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาป โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์”

สดุดี 103:12 “ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น”

1 ยอห์น 2:1-2 “ลูกของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป และถ้าผู้ใดทำบาป เราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้น และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย”

“ ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน คือพระเจ้าให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศ เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ไม่มีบาป ให้บาป เพื่อเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” 2 โครินธ์ 5:18-19,21

อิสยาห์ 43:25 “เรา เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง เราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้” ความบาปของเรา จะไม่ถูก “เก็บใส่ไฟล์” ไว้อีกต่อไป บันทึกเหล่านั้น ถูกทำลายไปแล้ว พระเจ้าไม่ทรง “ลืม” เหมือนความผิดพลาด ของมนุษย์ แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะ “ไม่จดจำ”

“ดังนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์” โรม 1:8

“เหตฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” โรม5:1