×
ค้นหา

ตอนนี้พระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของฉันหรือไม่?

การถอดเสียงวิดีโอ

ผมเพิ่งตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของผมครับ และสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของผมก็คือ พระเยซูทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ว่า นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา เพื่อให้เราได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์

เราได้รับการอภัยโทษบาป และได้รับการยอมรับจากพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

เราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตที่ดีก่อนถึงจะได้รับ หรือต้องบริจาคเงินจำนวนมหาศาล หรือใช้เวลาเป็นปีๆ อ้อนวอนพระเจ้าเพื่อสิ่งเหล่านี้

พระเจ้าเอง เป็นผู้ทรงทำให้การมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์นั้นเป็นไปได้ บนพื้นฐานการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ 1 เปโตร 5:8 “เพราะพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอ คือคนชอบธรรมตายเพื่อคนอธรรม เพื่อนำเขาทั้งหลายไปถึงพระเจ้า” เมื่อผมและคุณได้รู้จักกับพระเจ้า สิ่งน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมและคุณก็คือ

1. คุณมีสันติสุขจากพระเจ้า
ฉันมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันก็มีสันติสุขในพระเจ้า โรม 5:1 “เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

2. คุณได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว
ยอห์น 1:12 “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ทรง ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า”

3. คุณไม่ได้อยู่ในความมืดอีกต่อไป
เอเฟซัส 5:8 “เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิต อย่างลูกของความสว่าง”

4. คุณได้รับการอภัยโทษบาป
“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้น ให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจ” เอเฟซัส 1:7-8

5. พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่คุณแล้ว
ฉันมั่นใจว่าฉันจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ ผมรู้แล้วว่าผมมีชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้คุณแล้ว ยอห์น 5:24 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเรา และวางใจในพระองค์ผู้ทรงผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ความตายได้ผ่านพ้นไปสู่ชีวิตแล้ว”

6. คุณได้รับการประทับตราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว
เอเฟซัส 1:13-14 “ในพระคริสต์ท่านก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อท่านได้ยินสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์”

7. คุณเริ่มมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า
ยอห์น 15:9-10 “พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์”

การเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า คือการที่คุณทำความรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น ใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์ คือพระคัมภีร์ ทูลขอพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองมากขึ้น และขอให้พระเจ้าทรงสร้างความสัมพันธ์ของพระองค์กับคุณขึ้น หนังสือที่น่าจะเริ่มต้นอ่านคือพระกิตติคุณยอห์น คุณสามารถพูดกับพระเจ้าอย่างมีอิสระ เราได้รับการหนุนใจว่า อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐาน และวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองความคิดและจิตใจของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ ฟิลิปปี 4:6-7